Orzeczenie sądowe

Sygnatura sprawy:BB.VIII NS-REJ.KRS/5/1/8
Postanowienie

Dnia:02.04.2001


SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

w składzie:
RSR LIDIA SIKORA

po rozpoznaniu w dniu :02.04.2001 w BIELSKO-BIAŁA

na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku

„STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI GMINY KOZY”

o wpis do REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI, PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

POSTANAWIA

wpisać
do REJESTRU REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI, PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

pod numerem KRS: 0000005037

Dział 1 Rubryka 1

1. Forma prawna STOWARZYSZENIE LUB JEDNOSTKA TERENOWA STOWARZYSZENIA POSIADAJĄCA OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ
3. FIRMA „STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI GMINY KOZY”

Dział 1 Rubryka 2 – Siedziba i adres

1. Siedziba kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat BIELSKI, gmina KOZY, miejsc. KOZY
2. Adres ul.KRAKOWSKA, numer 55, lokal ——, kod poczt. 43-340, poczta KOZY

Dział 1 Rubryka 4 – Umowa lub statut1.

1. Informacje o zawarciu umowy lub statutu 12.12.2000 R.

Dział 1 Rubryka 5

1. Czas na jaki został utworzony podmiot NIEOZNACZONY

Dział 1 Rubryka 7 – Osoby zakładające organizacje / fundatorzy
1.

1. Nazwiska NYCZ, —–
2. Imiona BOGUSŁAW, —–
3. PESEL

2.

1. Nazwiska SZLOSEK, —–
2. Imiona LESZEK, ANTONI
3. PESEL

3.

1. Nazwiska HOŁOWKA, —–
2. Imiona JAN, ——
3. PESEL

4.

1. Nazwiska BEDNARCZYK, —–
2. Imiona ROMAN, —–
3. PESEL

Dział 1 Rubryka 9 – Organ sprawujący nadzór

1. Nazwa organu STAROSTA POWIATOWY W BIELSKU-BIAŁEJ

Dział 2 Rubryka 1 – Organ uprawniony do reprezentacji 1.

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania. ZARZĄD STOWARZYSZENIA
2. Sposób reprezentacji. 1. W IMIENIU ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WYSTĘPUJE PREZES, WICE PREZES LUB INNY UPOWAŻNIONY CZŁONEK ZARZĄDU
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ W JEGO IMIENIU JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU – W TYM PREZESA.

1.1 Podrubryka 1 – Dane osób wchodzących w skład organu

1. Nazwiska BANET, —–
2. Imiona CZESŁAW, STEFAN
3. PESEL
4. Funkcja w organie reprezentującym PREZES

1.2 Podrubryka 1 – Dane osób wchodzących w skład organu

1. Nazwiska HANDZLIK, —–
2. Imiona ADAM, JAN
3. PESEL
4. Funkcja w organie reprezentującym ZASTĘPCA PREZESA

1.3 Podrubryka 1 – Dane osób wchodzących w skład organu

1. Nazwiska HOŁOWKA, —–
2. Imiona JAN, —–
3. PESEL
4. Funkcja w organie reprezentującym CZŁONEK

1.4 Podrubryka 1 – Dane osób wchodzących w skład organu

1. Nazwiska BEDNARCZYK, —–
2. Imiona ROMAN, —–
3. PESEL
4. Funkcja w organie reprezentującym SKARBNIK

1.5 Podrubryka 1 – Dane osób wchodzących w skład organu

1. Nazwiska SZLOSEK, —–
2. Imiona LESZEK, ANTONI
3. PESEL
4. Funkcja w organie reprezentującym SEKRETARZ

Dział 2 Rubryka 2 – Organ nadzoru 1.

1. Nazwa organu KOMISJA REWIZYJNA

1.1 Podrubryka 1 – Dane osób wchodzących w skład organu

1. Nazwiska HOŁOWKA, —–
2. Imiona BARTOSZ, MACIEJ
3. PESEL

1.2 Podrubryka 1 – Dane osób wchodzących w skład organu

1. Nazwiska ŁOPADCZAK, —–
2. Imiona ZBIGNIEW, FRANCISZEK
3. PESEL

1.3 Podrubryka 1 – Dane osób wchodzących w skład organu

1. Nazwiska BLACHURA, —–
2. Imiona MAREK, ADAM
3. PESEL

1.4 Podrubryka 1 – Dane osób wchodzących w skład organu

1. Nazwiska KUĆKA, —–
2. Imiona EDWARD, STANISŁAW
3. PESEL

1.5 Podrubryka 1 – Dane osób wchodzących w skład organu

1. Nazwiska KIELASZEK, —–
2. Imiona TADEUSZ, FRANCISZEK
3. PESEL

Dział 3 Rubryka 3 – Cel działania

1. Cel działania organizacji 1. ZRZESZANIE LUDZI DOBREJ WOLI, KTÓRZY PRAGNĄ AKTYWNIE DZIAŁAĆ NA RZECZ ROZWOJU GMINY KOZY.
2. TWORZENIE WARUNKÓW DLA JEJ ROZWOJU.
3. POMOC I ROZPOWSZECHNIANIE WŚRÓD SPOŁECZNOŚCI PRAKTYCZNEJ INFORMACJI Z DZIEDZINY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.
4. POMOC W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW NURTUJĄCYCH INDYWIDUALNE OSOBY, RODZINY, PRODUCENTÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ CAŁE SPOŁECZEŃSTWO.
5. UŁATWIANIE PRZEPŁYWU INFORMACJI O NAJNOWSZYCH ZDOBYCZACH NAUKI I TECHNIKI NADAJĄCYCH SIĘ DO ZASTOSOWANIA W PRAKTYCE.
6. PROPAGOWANIE WALORÓW NASZEJ GMINY.
7. SZERZENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ.
8. PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA.
9. EDUKACJA TOLERANCJI I POSZANOWANIA ODRĘBNOŚCI ŚWIATOPOGLĄDOWEJ I KULTUROWEJ.

Podpis zgodności

Możliwość komentowania jest wyłączona.