Protokół

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO STOWARZYSZENIA

PROTOKÓŁ

z zebrania założycielskiego stowarzyszenia odbytego w dniu 12.12.2000r. w Kozach, ul.Krakowska
Obrady otworzył Pan Bogusław Nycz zapoznając obecnych z celem zebrania. Następnie ww. zaproponował obecnym wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
Na przedwodniczącego zebrania zgłoszono następujące kandydatury:
Bogusław Nycz, natomiast na protokolanta Leszek Szlosek.
W wyniku głosowania jawnego, przewodniczącym zebrania wybrano Pana Bogusław Nycz, który uzyskał 15 głosów.
Natomiast protokolantem wybrano Leszka Szloska, który otrzymał 15 głosów.
W tym miejscu przewodniczący zebrania zapoznał obecnych z następującym porządkiem obrad:
1) zapoznanie z projektem statutu,
2) dyskusja nad projektem statutu,
3) podjęcie uchwał o:
- założeniu stowarzyszenia i jego siedzibie,
- uchwaleniu statutu stowarzyszenia,
- wyborze Komitetu Założycielskiego i upoważnieniu jego do dokonania czynności rejestrowych i zorganizowania pierwszego walnego zebrania członków,
4) wolne głosy i wnioski.

Do ww. porządku obrad nie zgłoszono uwagi i wniosków.

Zaproponowany porząde obrad został przyjęty jednogłośnie.
Z projektem zapoznał się Pan Leszek Szlosek.
W toku dyskusji do przełożonego projektu statutu nie zgłoszono uwag i wniosków.
Przewodniczący zebrania zaproponował obecnym podjęcie następujących uchwał:

UCHWAŁA Nr 1

Zebrani w dniu 12.12.2000r. w Gminny Dom Kultury ul. Krakowska, postanawiają założyć stowarzyszenie, którego pełna nazwa brzmieć będzie: „Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocji Gminy Kozy” z siedzibą w Kozach, ul.Adres
Za uchwałą głosowało 15 osób uczestniczących w zebraniu – uchwałę podjęcto jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 2

Zebrani uchwalają statut stowarzyszenia „Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocji Gminy Kozy” z siedzibą w Kozach, ul.Adresw brzmieniu załącznika (Nr 2).
Za uchwałą głosowało 15 osób, tj. 100% uczestniczących w zebraniu.

UCHWAŁA Nr 3

Przewodniczący obrad zaproponował wybór czteroosobowego Komitetu Założycielskiego. Uchwała w tym przedmiocie została podjęta jednogłośnie.
Do Komitetu Założycielskiego zgłoszono – wg. kolejności następujące kandydatury:
1. Bogusław Nycz
2. Leszek Szlosek
3. Jan Hołowka
4. Roman Bednarczyk
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
W wyniku głosowania jawnego, poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

1. Bogusław Nycz 15 głosów
2. Leszek Szlosek 15 głosów
3. Jan Hołowka 15 głosów
4. Roman Bednarczyk 15 głosów


Wobec powyższego członkami Komitetu Założycielskiego – wg kolejności uzyskanych głosów – wybrani zostali:

Lp. Nazwisko i Imię Adres zamieszkania Nr telefonu
1. Bogusław Nycz Kozy, ul. Wiosenna 21 8174-779
2. Leszek Szlosek Kozy, ul. Dolna 26 8175-975
3. Jan Hołowka Kozy, ul. Czereśniowa 2 8175-725
4. Roman Bednarczyk Kozy, ul. Przecznia 79 8174-337

UCHWAŁA Nr 2

Założyciele stowarzyszenia „Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocji Gminy Kozy”
z siedzibą w Kozach, ul. adres upoważniają członków Komitetu Założycielskiego w składzie:
1. Bogusław Nycz
2. Leszek Szlosek
3. Jan Hołowka
4. Roman Bednarczyk

do dokonania czynności rejestracyjnych w Sądzie Rejestrowym w Bielsku-Białej oraz ewentualnych zmian statutu wynikających z uwag „sądu rejestrowego” lub „organu nadzorującego”. Ponadto po uprawomocnieniu się postanownienia Sądu o rejestracji stowarzyszenia, Komitet Założycielski zobowiązany zostaje do przygotowania i zwołania pierwszego Walnego Zebrania Członków w terminie do 20 dni i na zasadach określonych w statucie.
Uchwała przyjęta została w głosowaniu jawnym jednogłośnie.
W wolnych głosach – nie zgłoszono uwag i wniosków.

Przewodniczący obrad kończąc zebranie przekazał obecnym życzenia pomyślnej realizacji założonych celów oraz poinformował obecnych, że nowo założone stowarzyszenie zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, może podjąć działalność po uprawomocnieniu się postanowienia o zarejestrowaniu.

Na tym obrady zakończono.

ZAŁĄCZNIKI:
STATUT
LISTA ZAŁOŻYCIELI STOWARZYSZENIA

PodpisPodpis

Możliwość komentowania jest wyłączona.